LFBC 230830Z AUTO 19006KT 160V220 CAVOK 20/13 Q1017 NOSIG
LFBD 230830Z AUTO 26006KT 220V300 9999 FEW017 20/15 Q1017 NOSIG